Không đến Một: Cách tạo dựng một nhà lãnh đạo toàn cầu trong một thế giới không ngừng phát triển

Những người không nói tiếng Pháp có thể bỏ qua cuộc phỏng vấn này. Tôi không đặc biệt xuất hiện ở Pháp nhưng vì tôi là người Pháp và rất nhiều bạn bè cũng như gia đình của tôi không phải là người nói tiếng Anh bản xứ nên tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tạo ra nội dung mà họ có thể hiểu đầy đủ. Vì vậy, tôi đã đồng ý tham gia cùng Jonathan Yana, Matteo David, Gary Rouch trên podcast Zero to One của họ để thảo luận về con đường kinh doanh của tôi và mọi thứ tôi đã học được trong suốt chặng đường.

Bạn cũng có thể tìm thấy cuộc phỏng vấn trên Spotify , Apple Podcasts , Google PodcastsAmazon Music .